Regisztráció és bejelentkezés

Trapézlemez gerincű hidrid híd dinamikai vizsgálata

A TDK dolgozatom keretében egy trapézlemez gerincű hibrid híd dinamikai vizsgálatát végzem el ANSYS végeselemes program segítségével.

Feladatom a híd dinamikus tényezőjének a meghatározása különböző járműparaméterek és hídsajátfrekvenciák mellett, majd összefüggések keresése a híd és a jármű sajátfrekvenciáinak az egymáshoz való viszonyából és a jármű sebességének a változtatásából adódó maximális elmozdulások között.

A korábbi vizsgálatok során már egyetlen hibrid gerenda esetén meghatározták a dinamikus tényező értékét, melyet most szélesebb körben, a sebességek és a frekvenciák függvényében is megvizsgálok.

Ehhez először egy tanulmányban ismertetem a hibrid hidak kialakulásának fejlődéstörténetét, szerkezeti sajátosságait, alkalmazási előnyeit, illetve már megépült példákat is bemutatok. A fejlődéstörténeti részben a sűrűbordás hibrid hídgerendák időbeli alakulására, fejlődésére és az alkalmazott geometriák bemutatására külön kitérek. A tanulmány második felében ismertetem a szerkezeten mozgó járművek dinamikai hatását, a hidak rezgésdinamikáját és a dinamikus tényező meghatározásának lehetséges módjait.

Ezt követően bemutatásra kerül a vizsgált próbatest geometriai kialakítása, anyagi tulajdonságai, az alkalmazott kapcsolati elem típusa, fontosabb jellemzői.

A TDK dolgozatomban a vizsgált próbatest szerkezeti elem szintű numerikus modelljét dolgozom ki a dinamikai viselkedés elemzése céljából. A szakirodalmi áttekintés és a numerikus modell eredményei alapján a vizsgált hibrid hídgerenda segítségével a dinamikus tényező sebességfüggésének és a híd-jármű sajátfrekvenciájának összefüggésétől való függésének a meghatározása a feladatom.

szerző

  • Török Viktória
    Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Kövesdi Balázs
    egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett