Regisztráció és bejelentkezés

Kvarcüveg hordozón kovalensen rögzített makrociklus alapú direkt optód polimermembrán fejlesztése és alkalmazása Zn-ionok spektrofluorimetriás analízisében

Kvarcüveg hordozón kovalensen rögzített makrociklus alapú direkt optód polimermembrán fejlesztése és alkalmazása Zn-ionok spektrofluorimetriás analízisében

Kovács Korinna, IV. évf. (BSc)

Témavezetők: Dr. Tóth Tünde egyetemi docens

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Konzulens: Golcs Ádám doktoráns

Dr. Huszthy Péter egyetemi tanár

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Kutatómunkám során közvetlenül polimerizálható célvegyületek előállítását kívántam megvalósítani. TDK-munkám célja a korábban kutatócsoportunkban előállított triaza-20-korona-6-éter (1) származék szintézislépéseinek reprodukálása és optimalizálása, illetve egy új, eddig az irodalomban nem ismert bisz(akridino)tetraaza-célvegyület (2) előállítása volt.

Megvalósítottam UV/látható és fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek segítségével az előállított vegyületek fluoreszcens tulajdonságainak és a makrociklusok fémion szelektivitásának oldatfázisú vizsgálatait, komplexstabilitási állandóinak és kvatumtényezőinek meghatározását. Ezt követően tanulmányoztam a koronaéterek protonasszociációs hajlamát, illetve ennek spektrális tulajdonságokra gyakorolt hatását, és szerepét a komplex- és jelképzésben.

Végül a bisz(akridino)tetraaza-koronaéter (2) szenzormolekulából egy széleskörűen alkalmazható szilárd hordozóhoz kovalensen rögzített direkt optód típusú szenzort fejlesztettem, továbbá megvalósítottam alkalmazhatósági korlátainak, illetve kompetitív körülmények jelenlétében mutatott működési sajátságainak vizsgálatát.

csatolmány

szerző

 • Kovács Korinna
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Tóth Tünde
  egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Golcs Ádám
  egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem - Gyógyszerészi Kémiai Intézet (külső)
 • Dr. Huszthy Péter
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

WESSLING Kft. I. helyezett