Regisztráció és bejelentkezés

Gyakori kérdések

TDK

Etikai Kódex

 

A dolgozat

1. A hallgató saját kutatómunkájáról a témavezetőjével egyetértésben nyújthat be TDK-dolgozatot. Minden külső hozzájárulást a dolgozatban szereplő eredményekhez egyértelműen jelölni kell.

2. A dolgozat a korábban benyújtott TDK- vagy szakdolgozattal összevetésben új szakmai eredményeket tartalmazzon. Az Összefoglalás c. fejezetben csak az új eredmények kaphatnak helyet. Erről a hallgató írásban nyilatkozik (ld. a Felhívás szövegét). A nyilatkozatot a témavezető is aláírja.

3. A TDK-dolgozat eredeti tudományos eredményeken alapuljon. Elvárás, hogy a dolgozatot a hallgató nyelvtanilag helyesen, formailag pedig körültekintően és igényesen készítse el.

4. A kari TDB az egyszerzős TDK-dolgozatokat preferálja, de benyújthatók kétszerzős dolgozatok is. Utóbbiak esetén kizárólag az egy hallgatóra jutó kutatómunka és annak eredményei vethetők össze az egyszerzős dolgozatokban közölt tudományos eredmények mennyiségével. Az elismerő oklevélen feltüntetésre kerül, hogy kétszerzős munkáról van szó, és az esetleges nyeremény a szerzők között felezésre kerül.

5. A dolgozat szekcióba sorolására tett javaslat szigorúan szakmai alapon és ne személyes érdekek alapján történjen (pl. egy adott témavezető több hallgatójának egymás elleni versengése elkerülése, vagy a konkurens kutatócsoport hallgatójának az elkerülése).

6. Az OTDK-ra kvalifikált dolgozatokat utólagos kiegészítések nélkül kell benyújtani. Erről a hallgató írásban nyilatkozik. A nyilatkozatot a témavezető is aláírja.

 

Az előadás

1. Az előadás a dolgozatban leírt eredmények bemutatására szolgál. A dolgozat benyújtása óta elért eredmények (egyetlen dián) bemutathatók, de ennek tényét egyértelműen jelezni kell az előadás során. 

2. Kötelező az előadás bevezetőjében, illetve a saját eredmények értelmezése és értékelése során felhasznált szakirodalmi adatok forrásának egyértelmű feltüntetése (pl. a dia alján).

3. Kétszerzős dolgozatok bemutatása során a társszerzők a rendelkezésre álló időn egyenlő mértékben osztoznak. A zsűri a társszerzők tárgyi tudását és vitakészségét külön-külön vizsgálja, majd a pontokat átlagolva értékeli az előadást.


Az előadást követő szakmai vita

1. Az előadást követő nyilvános szakmai vita része a dolgozat értékelésének. Ennek megfelelően a feltett kérdéseket a hallgatónak önállóan kell megválaszolnia, témavezetői segítség nélkül. A témavezető legfeljebb egy rövid megjegyzést fűzhet az elhangzottakhoz a vita végén.  

2. A szakmai vita célja az eredmények széles körű megvitatása a hallgatóság bevonásával. Ennek szellemében egyik résztvevő sem sajátíthatja ki a vitát, és ezáltal nem akadályozhatja meg más érdeklődők bekapcsolódását.   

3. A vita során a hallgatóság az előadással kapcsolatosan felmerült spontán kérdéseit teheti fel a hallgatónak, és lehetőség szerint tartózkodjon a bemutatott munka minősítésétől.

 

A bíráló

1. A bíráló vállalja, hogy tárgyilagosan és elfogultság nélkül értékeli a dolgozatot. Összeférhetetlenséget jelent: (a) közvetlen hozzátartozói kapcsolat, (b) közvetlen munkahelyi beosztott/vezetői munkakapcsolat az elmúlt 3 évben; (c) társszerzőség tudományos közleményekben az elmúlt 3 évben; illetve (d) közös kutatási projekt az elmúlt 3 évben. A feltételek a dolgozatot jegyző hallgatóra, a témavezetőre és a konzulensre egyaránt vonatkoznak.

2. A dolgozat bírálata legyen alapos és lényegre törő. A bíráló a kétszerzős dolgozatokat a szerzők számának figyelembevételével értékelje, és az egy szerzőre jutó kutatómunka képezze a pontozás alapját.

3. A pontozás legyen összhangban a szöveges értékeléssel és a pontszám indoklása egyértelműen jelenjen meg a szöveges értékelésben.

 

Az etikai vétség bejelentése és elbírálása

1. A házi konferencia megrendezésének (naptári) évében bárki és bármikor kifogást emelhet, ha a tudományos diákköri munka során az Etikai kódexbe ütköző cselekedetet tapasztal. A bejelentést írásban teheti meg a VBK Tudományos Diákköri Bizottsága elnökénél.

2. Az Etikai kódexbe ütköző cselekedet elbírálása és az esetleges szankciók meghatározása a VBK Tudományos Diákköri Bizottság operatív testületének a feladata.

 

Budapest, 2016. november

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

       Tudományos Diákköri Bizottság