Regisztráció és bejelentkezés

Fúziós plazmák nyalábemmissziós diagnosztikáinak zajmodellezése

A fúziós plazmafizika jelenleg a nukleáris technika egyik aktívan kutatott tudományterülete.

A jelenleg zajló kutatások reményeink szerint nagyban hozzá fognak

járulni az atommagfúziós energiatermelés technológiájának kidolgozásához, és elterjedéséhez.

A fúziós kutatások fontos részét képezik a különféle plazmadiagnosztikai eljárások.

Egy széleskörben elterjedt diagnosztikai eljárás a nyalábemissziós spektroszkópia

(Beam Emission Spectroscopy - rövidítve: BES) [1]. Ezen eljárás lényege, hogy egy

semleges atomokból álló nyaláb kerül belövésre a plazmába, és a nyalábot alkotó

részecskék a plazmarészecskékkel való ütközésekkel gerjesztődnek, majd spontán

emittálnak karakterisztikus hullámhosszakon fotonokat. A gerjesztődés mellett ionizáció,

és töltéscsere reakciók is lezajlanak, ezekre a töltött részecskékre már

hatással van a mágneses tér, így a nyaláb intenzitása a plazma belseje felé egyre

csökken, ennek megfelelően a BES-t főként plazmaszél-diagnosztikaként alkalmazzák.

Egy megfigyelőrendszer detektálja az emissziót, melynek intenzitása és térbeli

eloszlása alapján következtethető a plazma sűrűségprofilja illetve annak fluktuációja.

BES modellezése elősegíti a detektált fizikai jelenségek értelmezését, illetve számszerűsíti

a diagnosztika képességének korlátait. [2]. A RENATE-OD (RENATE-Open

Diagnostics) egy, a BME NTI által fejlesztett kód, mely atomfizikai modellek segítségével

képes BES rendszerek szimulációjára [3].

A BES megfigyelési rendszer fontos eleme a detektorrendszer. Ez több detektorból,

és a hozzájuk kapcsolódó áramkörökből áll. A detektor feladata a plazmából érkező

fényjel elektromos jellé alakítása. Mivel kis intenzitású fényjelekkel dolgozunk, így

a detektorok kimeneti jelerőssége is igen alacsony, ezért ezt egy általában műveleti

erősítőkből álló áramkör erősíti. Az emisszió, és a detektálás során számos zajforrás

jelentkezhet [4], ezért lényeges egy BES diagnosztika-szimulációban a zajmodellezés

korrekt megvalósítása. A plazmasűrűség-fluktuációk vizsgálata során nagy mintavételi

frekvenciával dolgoznak, így kis fotonszámok jelentkeznek a mérések során.

Ennek okán a magas zajszint szignifikáns hatással lehet a mért jelre, esetlegesen

használhatatlanná is teheti azt. Ezért elsődleges fontosságú a megfelelő tervezési

paraméterek megválasztásával az ideális detektor- és áramköri paraméterek beállítása.

Ehhez a zajmodellezés egy kiváló módszer.

Munkám során a szakirodalom alapján kiválasztottam a modellezés szempontjából

releváns detektortípusokat. Ezek a fotoelektron-sokszorozó cső (photomultiplier tube

- rövidítve: PMT), és a lavina-fotodióda (avalanche photodiode - rövidítve: APD).

Ezen három eszközre a használatuk során felmerülő zajforrások figyelembevételével

elméleti zajmodelleket állítottam fel [5], és megvalósítottam a ezek implementálását

RENATE-OD-ben, és ezt a kódszegmenst használtam fel szintetikus BES jelek

zajosítására. A modellezés során különböző zajforrások jelre gyakorolt individuális

hatását vettem figyelembe. Ezt követően a kód által adott eredményeket összevetettem

korábbi diagnosztikai eljárások mérési eredményeivel, ezek alapján vizsgáltam

a kód és a zajmodell helyességét.

[1] DM Thomas, GR McKee, KH Burrell, F Levinton, EL Foley, and RK Fisher. Chapter

6: Active spectroscopy. Fusion science and technology, 53(2):487–527, 2008.

[2] David Guszejnov, Gergo Pokol, Istvan Pusztai, Dániel Imre Réfy, Sandor Zoletnik,

Mate Lampert, and Y.U. Nam. Three-dimensional modeling of beam emission

spectroscopy measurements in fusion plasmas. The Review of scientific instruments,

83:113501, 11 2012.

[3] G. Pokol et al. RENATE-OD. https://github.com/gergopokol/renate-od.

[4] D. Dunai, S. Zoletnik, J. Sárközi, and A. R. Field. Avalanche photodiode based detector

for beam emission spectroscopy. Review of Scientific Instruments, 81(10):103503,

2010.

[5] Hadobás János. Fúziós plazmafizika kísérletekben használt lavina-fotodióda detektorok

optimalizálása. TDK dolgozat, 2017.

szerző

 • Andorfi István
  Fizika alapszak (BSc)
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Pokol Gergő
  egyetemi docens, Nukleáris Technika Tanszék
 • Asztalos Örs
  Doktorandusz, Nukleáris Technika Tanszék

helyezés

Jutalom