Regisztráció és bejelentkezés

A közéleti kommunikáció két színtere: a televíziós „last minute”-vita jelensége és az Internetes politikai kampányok térhódítása a globális médiatérben

Tanulmányom célja a globális médiatér technológiai fejlődésén át megjelenő „last minute” vita és az Internetes politikai kampányok jelenségén keresztül rávilágítani a figyelmet a közéleti kommunikáció azon sarokpontjaira, melyek a legjelentősebb befolyásoló erővel bírnak, s nemtelen eszközei komoly destruktív folyamatokat indukálhatnak a fejlett társadalmak (ön)szerveződésében. A két műfaj sikerességének kulcsát vizsgálva, konkrét tartalomelemzés és empirikus kutatás mentén haladva igyekszem nyomon követni a politikai kommunikációt uraló trendeket. Dolgozatom az Interdiszciplináris Kommunikációkutatás tudományába vágó, önálló, s mégis komparatív elemzés a közéleti és politikai kommunikáció két szegmensén belül. Elsődleges célom a gyermekéveit élő „last minute” vita műfaji kereteinek definiálása, továbbá a nemzetközi és hazai precedensértékű események demonstrálása, verbális, non-verbális, proxemikai elemzése. A gyakorlati rész egy nemzetközi, s két hazai televíziós vita tranzaktív áttekintéséből áll, mely teret enged a moralizálás és politizálás szétválasztására, a politikai szabályrendszert megalkotók értékelésére, illetve a háttérben dolgozó szakemberek szerteágazó interdiszciplináris adottságaik nyomon követésére. A dolgozat második felében a „politika” és „marketing” fogalmának összeolvadásán keresztül a politikai kommunikáció technológiai fejlődésére világítok rá. Végezetül pedig a televíziózást felváltó Internet elemzése kapcsán jutok el a közösségi oldalak szerepvállalásához és a látszat-demokrácia terjedéséhez.

Hipotéziseim az alábbiak:

1.A műfaj megszületése óta, az erősen szabályozott kereteknek köszönhetően a színészkedés abszolút természetessé vált, s a háttérben dolgozó elemzők, kommunikációs szakemberek feladata az egyéni politikai teljesítmény fölé értékelődött. Tehát egy politikus esetében a kongruensre idomíthatóság, s az, hogy mennyire követi az előre egyeztetett stratégiai elemeket, fogásokat kulcsfontosságú lehet a spontaneitással szemben, míg ez a folyamat reciproka volt a jelenség kialakulásakor.

2.Az internet, mint a politikai kommunikáció legdinamikusabb, legújabb színtere, hatalmas potenciállal rendelkezik, s már a közeljövőben is döntően befolyásolja egyes pártok sorsát csakúgy, mint politikusokét. Elsősorban a fiatal értelmiségiek körében népszerű, akik már a web2-es korszakban szocializálódtak, s így politikai aktivitásuk terének is a világhálót tekintik.

3. Az internet naponta keletkező, nehezen ellenőrizhető közösségei a pártoktól új típusú hozzáállást követelnek. Azok a pártok, amelyek nem rendelkeznek megfelelő számú önkéntes aktivistával, nagy hátrányba kerülnek, amit csak jelentős kiadásokkal tudnak ellensúlyozni a hagyományos kommunikációs térben, azaz komoly politikai erő az internetet nem adhatja fel, ott aktívan meg kell jelennie. Új stratégiákat kell kidolgozni azoknak az erőknek is, akik a fiatalok körében meglehetősen népszerűtlenek.

szerző

  • Pintér Dániel Gergő
    Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola
    doktori képzés

konzulens

  • Dr. Zemplén Gábor
    egy. doc., Filozófia és Tudománytörténet Tanszék