Regisztráció és bejelentkezés

Bentlakást nyújtó szociális intézmények finanszírozásának egy újszerű modellje

A dolgozat középpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 56. § (1) bekezdése áll: „A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják.” Most az ellátást igénylők oldaláról közelítve hasonlítom össze a tényleges kiadásokat azzal a fedezeti igénnyel, ami az optimális szintű feladatellátást biztosíthatná.

A dolgozat felvezetéseként röviden bemutatom a költségvetési szervek működését, speciális gazdálkodásuk jellemzőit, valamint a szociális intézményi rendszert és annak jogszabályi hátterét.

Ezt követően két különböző kiindulási pontból megközelítve elemzem az intézményi működés, működtetés irányszámait. Első lépésben a napi életvitelt lefedő tényadatokra támaszkodva - négy állami fenntartású szakosított ellátást biztosító intézmény 2009-2010-2011. évi beszámolói, gazdasági mutatószámai alapján - vizsgálom a bevételek és kiadások összetételét. Majd a második lépésben a szociális ellátás keretében helyet foglaló bentlakásos intézmények szakmai feladatait, működési rendjét meghatározó jogszabályi előírásokon (ellátandó feladatok, személyi és tárgyi feltételek) haladok végig és a kalkulált költségekből összeállítom a „minta” intézmény költségvetést.

A kétirányú megközelítésből kialakult adathalmaz elemzésének eredményeként a gazdálkodás, a működőképesség tendenciáinak kirajzolódó irányvonalaira építve összeállítok egy olyan intézményfinanszírozási modellt, ami külön-külön egységként kezelné magának az intézménynek, mint „épületnek” a fenntartását, az általános mindennapi gondozási-ápolási feladatok ellátását, valamint a személyre szabott fejlesztési, foglalkoztatási, kulturális, illetve szabadidős tevékenységeket. Ez a matematikai-informatikai modell ötvözné a normatív és a feladatalapú támogatás jellemzőit és megoldást keres a számtalan eltérő fizikai adottsággal rendelkező intézmény különbözőségéből eredő eltérések számszaki lekövetésére.

Hivatkozások:

Vigvári András: Közpénzügyeink. KJK Kerszöv, 2005.

Csermák-Dér-Nagy-Pintérné: Költségvetési szervek gazdálkodása. Aula, 2004.

Dr. Győri Péter: A szociális ellátások jelenlegi szabályozási és finanszírozási rendszerének felülvizsgálata Budapesti Műhely 2009.

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról1

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról1

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

A vizsgálatba vont négy intézmény alapító okirata

A vizsgálatba vont négy intézmény 2009-2010-2011. évi beszámolói

A vizsgálatba vont négy intézmény 2009-2010-2011. évi kimutatásai a tárgyévi előirányzatok teljesítéséről, a megvalósult felújításokról és felhalmozásokról és a naturális mutatókról

Jelentés az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, gondozásra fordított pénzeszközei felhasználásának ellenőrzéséről (Állami Számvevőszék 2008. július)

szerző

  • Laki Balázs
    alkalmazott közgazdaságtan
    alapszak

konzulens

  • Szívós László
    egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék