Regisztráció és bejelentkezés

Gyakori kérdések

- etikai kódex 2017 -

 

TDK – tudományos kutatás ill. művészi alkotófolyamat egyetemi hallgatói szinten: saját kutatás illetve önképző alkotás, melynek alapját jelentik a habitusnak megfelelő képességek, de azok fejlesztésével új eredmény létrehozása a cél. A folyamatban a témavezető módszertani segítséget nyújt és a téma kifejtésében irányítja a tdk-zót a kutatás és/vagy alkotás mind saját kategóriarendszeréhez, mind személyes értékrendjéhez történő illeszkedésében. Ennek szellemében a tdk-zó a témavezető egyetértésével határozza meg kutatási témáját illetve alkotási célját, fejti ki annak eredményeit és készíti el önálló munkával – a kategóriarendszerének megfelelő formai és alaki követelmények mellett – magas színvonalon egyéni munkáját. A TDK a kutatás módszertanának elsajátításával, a személyes témavezetői-kutatói kapcsolattal és a kutatás eredményének magas színvonalú összegzésére irányuló folyamatával a posztgraduális képzésre készít fel. Az eredményes TDK-tevékenység értékelése megjelenik a hallgatói ösztöndíjpályázatoknál és a posztgraduális képzések felvételi eljárásaiban is az ott rögzített feltételek szerint. A TDK-pályamunka elkészítése alkotás esetében jellemzően 3-4 hónap, tudományos igényű kutatásnál jellemzően több, 6-9 hónap. Alkotás (képzőművészeti alkotás, tárgy, installáció, intermediális alkotás) művészeti szekcióban kerül bemutatásra kiállítás és prezentáció keretében, a tudományos munka (szaktudomány-területre jellemző tartalmi elvárásokkal) 20-60 oldalas tanulmánnyal és annak lényegét összegző előadással kerül prezentálásra tudományos szekcióban. A tudományos-kutatói és alkotó-művészi szekciókról és a témajavaslatok vonatkozásában a tanszéki honlap-felületek adnak tájékoztatást.

 

Önképzés: A kutatás illetve alkotás alapját jelentheti egy tárgykurzusban végzett munka, de feltétlenül több és speciálisabb annál. A TDK önképzőköri jellegéből adódóan a pályamunka beadása és a konferencia keretein belüli bemutatása nem képezheti egyetemi kurzus rész vagy teljes teljesítését – mindez etikai felelősségvállalást kíván a tdk-zótól és a témavezetőtől egyetemlegesen. A tudományos kutatás illetve alkotás Kari Tudományos Diákköri Konferencia keretében történő bemutatására akkor nyílik lehetőség, ha a TDK-részvétel minden egyes feltétele teljesült.

 

TDK működési szintjei: A TDK alapja a témavezető és tdk-zó közös munkája. A TDK lebonyolítását a tanszékek TDK-felelősei végzik, munkájukat az ÉPK Kari Tudományos Diákköri Tanácsa (KTDT) segíti. A KTDT állandó tagjai az elnök és titkár mellett a tanszéki felelősök, de munkájában részt vesznek meghívottként a további szekció-titkárok is. A BME Építészmérnöki Kar Tudományos Diákköri munkáját a KTDT elnök és titkára irányítja – ők képviselik az ÉPK-t az egyetemi szervezetben (ETDB) és országos fórumokon (OTDT). Az elnököt és titkárt az ÉPK dékánja bízza meg e feladat ellátásával.


Módszertan: A tudományos kutatás illetve az alkotói folyamat a tdk-zó és konzulense együttműködésén alapul, az oktató mint témavezető minden módszertani kérdést megbeszél a hallgatóval. A végső beadott pályamunka nyilvános felületen megjelenik, így a tdk-zó és a témavezető szakmai tevékenységének megítélésére is lehetőséget ad - ekként közös felelősség annak elvárható magas szintjének elérése. Az egységes követelmények szintjének (etikai felelősség, határidők, formai és tartalmi elvárások) meghatározása érdekében évente tavasszal konferenciaindító előadásnap kerül megrendezésre, ahol a TDK-n indulóknak ajánlott a részvétel. Javasolt szakirodalom: Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest, Partvonal, 2012.
Mi is az a TDK?

A TDK a Tudományos DiákKör rövidítése. Előzménye, hogy a felsőoktatási intézményekben korábban egy-egy vezető oktató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutató munkát. Mára a legtöbb esetben valóságos "körről" ugyan nem beszélhetünk, de a a lényeg - az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka - megmaradt. A kutatás témáját legtöbbször az oktató határozza meg és közvetett (pl. tanszéki hirdetmény) vagy közvetlen (a hallgatók megszólítása) módon kerül kapcsolatba a téma iránt érdeklődő hallgatókkal, akik rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkoznak a felvetett feladat megoldásával. 

Milyen témával lehet TDK-zni?

A meghirdetett témák körére, a vizsgálatok milyenségére nincs semmiféle kötött előírás azon felül, hogy mutasson túl a graduális képzésben oktatott tananyagon. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki. Az is előfordulhat, hogy személyes szimpátia alapján maga  a hallgató keresi meg oktatóját és kéri meg egy tudományos téma kiírására.

Hogyan történik a TDK dolgozat bemutatása?

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME minden évben - rendszerint november első felében - TDK konferenciát rendez. A Konferenciára előzetesen regisztrálni kell a szemeszter elején megadott határidőn belül (Letöltés). A Konferencián való részvétel  feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amibõl dolgozat születhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni. 

Mi egy TDK dolgozat haszna?

Egy TDK-dolgozat készítésének számos előnye van. Az egyik az erkölcsi - és részben anyagi - siker, amit a házi illetve az országos konferencián elért helyezés jelent. Ez plusz pontokat jelent a különféle ösztöndíjak (Erasmus, Kari Ösztöndíj) elbírálásakor, a posztgraduális (doktori) képzésre való jelentkezésnél és sok esetben az elhelyezkedésnél is. Nem elhanyagolható az a tapasztalat, amit a szóbeli előadásra való felkészülés és maga az előadás jelent. Mivel Karunkon egyre kevesebb esetben kell szóbeli vizsgát tenni, a szakmai tárgyú előadókészség gyakorlására kevés mód nyílik. A munkába állást rendszerint szóbeli interjú is megelőzi, ahol sok múlik a jelölt fellépésén, vitakészségén. Emellett a tudományos pályát választóknak rendszeresen kell különféle szakmai konferenciákon előadniuk, amihez egy TDK konferencia jó gyakorlási lehetőséget nyújt. 

Ki bírálja el a TDK dolgozatot?

A dolgozatot két független bíráló minősíti adott szempontok alapján. Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban szakmai bizottság előtt kell megtartani. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a bizottság a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra. 

Hogyan zajlik a dolgozat regisztrációja?

A számítógépes rendszerbe bejelentkezett hallgatók a regisztráció időtartama alatt tetszőleges számú dolgozatot regisztrálhatnak.  Az adatlap 5 kitöltendő oldalból áll, a rendszer csak teljesen kitöltött oldalról enged továbblépni. Meg kell adni a dolgozat, a szerző(k) és a konzulens(ek) adatait, a dolgozat magyar és angol nyelvű összefoglalását, és végül a hallgatói nyilatkozat kitöltésével a jelentkezés véglegesíthető. A művészeti szekciókban az összefoglalás egy kép feltöltésével kiegészíthető. A TDK dolgozat regisztrációjának véglegesítése meg kell történjen a regisztráció időtartama alatt.