Regisztráció és bejelentkezés

Diketonáto-szilol komplexek előállítása és analitikai vizsgálata

A szilícium hajlamos négyesnél magasabb, ötös [1], hatos [1], illetve akár hetes [2] koordinációjú vegyületek kialakítására, amelyek érdekes szerkezeti tulajdonságokat mutatnak. A szilícium koordinációs kémiájában elterjedten használt ligandumok a kétfogú 1,3-diketonok, vagy másnéven ß-diketonáto ligandumok. Az irodalomban megtalálhatóak egy, kettő, illetve három ß-diketonáto ligandumot tartalmazó szilíciumkomplexek is [3]. Korábban a Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszéken már számos, a 2,3,4,5 helyzetben is szubsztituált szilolt állítottak elő, és vizsgálták ezen vegyületek tulajdonságait. Munkám során a szilícium koordinációs lehetőségeit vizsgáltam szilolok ß-diketonáto ligandumokkal alkotott vegyületeiben. Ehhez monoklór-, illetve diklór-szilol és acetil-aceton, illetve dibenzoil-metán reakciójával új, korábban még nem ismert vegyületeket állítottam elő. Az előállított vegyületek szerkezetét 1H-, 13C-, 29Si-, különböző korrelációs és alacsony hőmérsékletű NMR spektroszkópiai mérésekkel, IR spektroszkópiával és egykristály röntgendiffrakciós mérésekkel karakterizáltuk.

A gyakorlati munkát kvantumkémiai számításokkal egészítettük ki, amelyek segítségével feltérképeztük a reakciók lehetséges mechanizmusát, illetve megvizsgáltuk, hogy a szilolgyűrű, illetve diketon ligandum különböző szubsztituensei milyen hatással vannak a komplexképzési reakciókra.

A halogénezett szilolok hidrolízisre hajlamosak, ezért minden reakció esetén standard Schlenk-technikát alkalmaztam, szárított nitrogén, illetve argon atmoszférában dolgoztam.

[1] Tandura, S. N.; Voronkov, M. G.; Alekseev, N. V. 1986, 99–189.

[2] Kameo, H.; Kawamoto, T.; Sakaki, S.; Bourissou, D.; Nakazawa, H. Organometallics 2014, 33 (22), 6557–6567.

[3] González-García, G.; Álvarez, E.; Gutiérrez, J. A. Polyhedron 2012, 41 (1), 127–133.

szerző

 • Szathmári Balázs
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, levelező BSc
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Kovács Ilona
  egyetemi docens, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék
 • Dr. Kelemen Zsolt
  egyetemi adjunktus, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

helyezés

Jutalom