Regisztráció és bejelentkezés

Az ABCB1 és ABCB6 transzporterek kifejeződése humán pluripotens őssejteken és leszármazottaikon

TDK dolgozatomban az ABCB1 és az ABCB6 transzporterfehérjék mRNS és fehérje szintű expresszióját tanulmányoztam humán embrionális őssejteken, és az ebből differenciáltatott szív-, ideg- és mezenchimális sejteken. Nagy figyelmet fordítottunk a transzporterek sejten belüli lokalizációjának meghatározására is.

A humán embrionális őssejt differenciáltatását kémiai inducerek és sejt-szortolás nélkül hajtottunk végre, spontán differenciációs módszerrel, és a létrehozott utódsejteket (szív- és idegsejteket) mechanikus úton szeparáltuk. A pluripotencia és a szövet-specifikus markerek, valamint az ABCB1 és az ABCB6 transzporterek expressziójának elemzéséhez immunhisztokémiai festéseket, áramlási citometriás méréseket és kvantitatív PCR technológiát alkalmaztunk. Az ABCB1 és az ABCB6 transzporterek immunfestése és áramlási citometriás mérése után az összes ABC transzporter mRNS szintű expressziós analízisét is elvégeztük, amely során kapott adatok egyezést mutatnak a fehérje szinten kapott eredményekkel.

Összefoglalva az ABCB1 transzporter vizsgálati eredményeit, fehérje szinten a humán embrionális őssejt eredetű szív- és idegsejteken jelen van, és mRNS szinten is csak ezekben expresszálódik detektálható mennyiségben. A humán embrionális őssejtekben (hESC) és hESC-ből származó mezenchimális őssejt-szerű sejtekben (MSCl) sem fehérje, sem mRNS szinten nem expresszálódik. Az ABCB6 fehérje az összes vizsgált sejttípuson (hESC, szív-, idegsejt, MSCl) pozitív festődést mutatott és ezzel összhangban mRNS szinten is magas szintű expressziót mutatott mindegyik mintán, különösen fontos a humán embrionális őssejtből differenciáltatott idegsejtekben megfigyelhető magas szintű kifejeződése. Mindkét transzporter esetén az általunk vizsgált sejtekben csak intracelluláris, tehát sejten belüli expressziót figyelhettünk meg, a plazmamembránban egyik sem helyezkedik el ezekben a sejttípusokban.

Összefoglalásképpen elmondható, hogy ez a TDK munka fontos tényekkel járul hozzá az ABCB1 és ABCB6 transzporterek mRNS és fehérje szintű expressziójáról, és sejten belüli lokalizációjáról szóló ismeretekhez humán embrionális őssejteken, és annak differenciált származékain. Bár további kutatások szükségesek ezen transzporterfehérjék a korai embrionális fejlődésben betöltött funkciójának pontosabb megismeréséhez, de a kísérletsorozatunk eredményei jelentősen hozzájárulhatnak a korai sejtdifferenciálódást befolyásoló gyógyszerhatások és a sejtterápiás lehetőségek felderítéséhez.

szerző

  • Lőrincz Réka
    biomérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Apáti Ágota
    , (külső)