Regisztráció és bejelentkezés

Extracelluláris vezikulák izolálása humán vérből kromatográfiás módszerekkel kombinált precipitációs eljárással

Az élő sejtek egyik jelentős információközlő és mikrokörnyezetet befolyásoló eszközei az extracelluláris vezikulák (EV-k). A szervezet legtöbb sejtje termel EV-ket amelyek a sejtmembrán lefűződésével, vagy exocitózissal az extracelluláris térbe kerülnek. A különböző testfolyadékokban kimutatható EV-k mennyisége és összetétele fiziológiás és patológiás állapotban különbözik, így az EV-k vizsgálata az utóbbi években a diagnosztikai fejlesztések egyik legfontosabb irányvonalává vált. Az EV-k klinikai felhasználhatóságát megnehezíti azonban az a tény, hogy a vezikulák izolálása a diagnosztikai szempontból releváns testfolyadékokból (pl. vér) azok összetettsége miatt nehézségekbe ütközik.

Munkám célja EV-k humán vérből történő izolálása, és azok fizikai és kémiai jellemzése volt egy, a kereskedelmi forgalomban elérhető új generációs készlet felhasználásával, amely méretkizárásos (SEC) és hidrofób kölcsönhatáson alapuló (HIC) kromatográfiás módszerekkel kombinált precipitációs eljáráson alapul. Kontrollként a területen széles körben használt, egylépéses SEC módszerrel előállított EV mintát használtam. A minták fehérje tartalmát Bradford-módszerrel, méreteloszlását dinamikus fényszórással, fehérje és lipid összetételének jellemzését pedig infravörös spektroszkópiával határoztam meg.

Az eredmények alapján a precipitációs készlettel és az egylépéses SEC módszerrel előállított EV minták koncentrációjukban, összetételükben, és méreteloszlásukban is különböznek. A készlettel előállított EV minta fehérje koncentrációja meghaladja a kontroll módszerrel kapott mintáét, illetve a spektroszkópiai és fényszórásos eredmények alapján kisebb mennyiségben tartalmaz lipoprotein szennyezést, ami az egylépéses SEC módszerrel izolált mintában egyértelműen beazonosítható.

szerző

 • Boncz Luca Blanka
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Varga Zoltán
  tudományos főmunkatárs, MTA Természettudományi Kutatóközpont (külső)
 • Dr. Mihály Judith
  tudományos főmunkatárs, MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet (külső)

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom