Regisztráció és bejelentkezés

Periódusvégi konvenció és várható élettartam: A két hiba együtt jobb?

Kutatásom célja a jelenérték-számítás "tankönyvi" módszeréhez kapcsolódó lehetséges hibák együttes hatásának vizsgálata. Ezen hibák fakadhatnak például: a periódusvégi konvencióból (azaz a pénzáramok periódusok végére tolásából), a várható élettartamig történő számításból (azaz az élettartammal kapcsolatos bizonytalanság figyelmen kívül hagyásából), a diszkontráta pontatlan becsléséből, a pénzáramok várható értékének pontatlan becsléséből, stb.

A dolgozat megírása során az előbb említett hibák közül a periódusvégi konvencióból és a várható élettartamig történő számításból fakadó hibák együttes hatását vizsgálom. Tekintve, hogy a hiba mértéke függ a pénzáramprofiltól és az élettartam valószínűség-eloszlásától, az elemzést a gyakorlatban előforduló legjellemzőbbnek tekinthető kombinációra készítem el, amely a folytonos, exponenciálisan növekvő/csökkenő pénzáramprofil exponenciális eloszlású élettartammal.

Ezen kombinációra a korábbi, az említett hibákat önmagukban vizsgáló kutatásokból megállapítható, hogy a növekedési ütemet meghaladó nemnegatív diszkontráta esetén a várható élettartamig történő számítás túlbecslést, míg a periódusvégi konvenció alulbecslést eredményez. Ez adja jelen kutatás motivációját, miszerint elképzelhető, hogy a két hiba eredője végül pontosabb közelítést eredményez – a hiba abszolút értékét tekintve –, mint csak az egyik hiba elkövetése.

Először azt elemezzük, hogy a „tankönyvi” módszer mikor pontosabb annál az eljárásnál, amikor a helyes pénzáramprofillal számolunk a várható értékig, tehát csak az élettartammal kapcsolatban hibázunk. Ezután azt vizsgáljuk, hogy javít-e a „tankönyvi” számítás pontosságán, ha a periódusok végére tolt pénzáramokat súlyozzuk a periódusok végére értelmezett – bizonytalan élettartamból fakadó – bekövetkezési valószínűségekkel, ezáltal közelítőleg mintegy figyelembe véve az élettartammal kapcsolatos bizonytalanságot.

Az eredmények alapján, a fenti három megközelítés pontosságát összevetve, megállapítható, hogy a gyakorlatban jellemzően előforduló esetek egy jelentős részében a „tankönyvi” eljáráshoz képest nem érdemes törekedni sem a helyes pénzáramprofil, sem az élettartammal kapcsolatos bizonytalanság figyelembevételére.

szerző

  • Szallerné Sereg Nikolett
    pénzügy
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Dülk Marcell
    egyetemi adjunktus, Pénzügyek Tanszék

helyezés

II. helyezett