Regisztráció és bejelentkezés

A vezető transznacionális vállalatok befektetési motivációi Magyarországon

A TDK dolgozat célja annak feltérképezése, hogy a világ vezető transznacionális nagyvállalatai milyen hazai adottságokra alapozva, milyen motivációk alapján (Dunning elméleti megközelítése nyomán) hozták létre telephelyeiket Magyarországon.

A téma kifejtését az alapfogalmak tisztázásával és a főbb összefüggések kifejtésével kezdtem, amihez a nemzetközileg elfogadott OECD és IMF által alkalmazott fogalomrendszerből indultam ki.

A harmadik fejezetben a transznacionális vállalatokat mutatom be, mivel a téma átfogó vizsgálatához szükséges először e vállalatok motivációit globálisan megismerni és megérteni, ahhoz, hogy a Magyarországra érkező külföldi működőtőke-befektetések okait feltárhassam, mivel ezek a tényezők nagymértékben határozzák meg a transznacionális vállalatok hosszú távú terveit, stratégiáit, ezáltal érdekeltségüket is.

A téma főbb elméleteinek rövid bemutatása után, Dunning eklektikus elmélete kerül részletesebb kifejtésre, mivel a közép- és kelet-európai térség működőtőke vizsgálataiban ez a legtöbbet használt módszer, így feltételezem, hogy ez az elmélet felel meg leginkább a magyarországi FDI motivációinak osztályozására is. Az egyik alaphipotézisem a paradigma kapcsán, hogy a legtöbb transznacionális vállalat a kedvező termelési tényezők költségszintje és a piacszerzési lehetőség együttes potenciálja miatt települt be hazánkba.

A negyedik fejezetben a magyarországi reálgazdasági folyamatok elemzésével tárom fel először a makrogazdasági mutatókból azonosítható Dunning - féle motivációkat, majd empirikus vizsgálattal támasztom alá a második fejezetben felállított hipotézisemet. Ennek során statisztikai mutatók, adatok és a magyar Figyelő TOP 200 listájának első 30 vállalatának részben sajtógyűjtésen alapuló adatait használom fel. Célom, hogy a külföldi érdekeltségű vállalatok befektetéseit Dunning eklektikus elméletének megfelelően osztályozzam.

A dolgozatban az irodalomgyűjtés mellett a reálgazdasági folyamatok elemzésével, saját számításokkal, statisztikai módszerek felhasználásával és nagyszámú gyakorlati példa alapján bizonyítottam hipotéziseimet. A kutatás során forrásként használtam,, illetve igyekeztem rendszerezni a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtan tanszékén tanult tárgyak keretében szerzett ismereteimet is. Közvetlenül nagy segítségemre voltak a globalizáció, a nemzetközi gazdaságtan, a nemzetközi politikai gazdaságtan és az iparági verseny tantárgyak keretében szerzett ismeretek.

szerző

  • Farkas Petra
    nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
    mesterszak

konzulens

  • Dr. Losoncz Miklós
    kutató professzor, (külső)

helyezés

Nem ért el helyezést