Regisztráció és bejelentkezés

Gazdasági válság elemzése és előre jelezhetősége a valutaárfolyamok rejtett információi alapján

Gazdasági válság elemzése és előre jelezhetősége a valutaárfolyamok rejtett információi alapján

Erős Gábor, mechatronikai mérnöki MSc II. évfolyam

e-mail: gaboreros96@gmail.com

Konzulens: Dr. Kovács Edith Alice, egyetemi docens, Differenciálegyenletek Tanszék

e-mail: kovacsea@math.bme.hu

A 2008-ban bekövetkezett pénzügyi válság után számos kritika érte a pénzügyi szakértőket, mivel sokak szerint a válságot előre jelzése, illetve a védelmi stratégia kidolgozása az ő fel-adatuk lett volna. Ennek ellenére sokan azon a véleményen vannak, hogy a válságot nem is lehetett volna tisztán az adatokból előre jelezni, mivel az okok sokkal összetettebbek melyek mind a politikai, a szociológiai és a gazdasági háttér együttesében keresendők.

A válság utólagos elemzésével, az előzményeinek kutatásával számos tudományos munka is foglalkozott, mégis nem született konszenzus, hogy valóban előre jelezhetők-e ezek a pénzügyi anomáliás állapotok a bekövetkezésük előtt meglévő információk alapján.

Jelen kutatásban a pénzügyi válságot, illetve a kialakulásához vezető út vizsgálatát a va-lutaárfolyamok elemzésén keresztül teszem. A feltételezésem az volt, hogy sok gazdasági és politikai információ megjelenik a valutaárfolyamok idősoraiban és a közöttük lévő kapcso-latokban. A kutatásom ezen információk feltárásával, elemzésével és értelmezésével foglal-kozik.

A dolgozatomban egy fejezetet szánok az ilyen irányú kutatások feltérképezésével, rövid bemutatásukkal. A fejezet végén levonok következtetéseket, melyeket a továbbiakban figye-lembe veszek. A 2000-2019 valutaárfolyamok idősorait figyelembe véve felhasználtam, il-letve kidolgoztam új matematikai modelleket az együttes elemzésükre. Mindegyik modell elméleti leírása után megtalálható valutaárfolyamokon való alkalmazása és gazdasági muta-tókkal való összevetése.

Az utolsó előtti fejezet egy kitekintést tartalmaz, amelyben a jelenlegi gazdasági állapo-tot tárgyalom a bevezetett modellek tükrében, amelyeket összevetek más előrejelzéssel is. A munkámat egy következtetéseket tartalmazó összefoglaló résszel zárom.

szerző

  • Erős Gábor
    Mechatronikai mérnöki mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Kovács Edith Alice
    Docens, Differenciálegyenletek Tanszék

helyezés

I. helyezett