Regisztráció és bejelentkezés

A munkahelyi jóllét, boldogság és belső pszichológiai erőforrások összehasonlítása négy nemzet bevonásával

Dolgozatomban a munkahelyi jóllét, a munkaboldogság és a belső pszichológiai erőforrások

(optimizmus, reziliencia, énhatékonyság, remény) kerültek összehasonlításra, négy nemzet,

Magyarország, Ausztrália, Japán és Kína bevonásával végzett adatgyűjtés mentén (N=1228).

A vizsgálati személyek a munkaképes korosztályt képviselték, akiket személyes kapcsolatok,

a közösségi média felületein és e-mailes megkeresés útján toboroztuk.

Az adatgyűjtéshez több mérőeszközt alkalmaztunk: a munkahelyi jóllét mérésére Seligman

(2011) PERMA modelljén alapuló Munkahelyi Jóllét Kérdőívet (Kun és mtsai., 2017) , a

munkahelyi boldogság vizsgálatához a Szubjektív Boldogság Skálát (Subjective Happiness

Scale, SHS, Lyubomirsky és Lepper, 1999), a pszichológiai erőforrások feltérképezéséhez

pedig a Rövid reziliencia skálát (Brief Resilience Scale, BRS, Smith és mtsai., 2008), az

Általános énhatékonyság skálát (General Self-efficacy Scale, GSE, Schwarzer és Jerusalem,

1995), a Felnőtt remény skálát (Adult Hope Scale, AHS, Snyder és mtsai., 1991) és az

Életorientáció tesztet (Life Orientation Test, LOT-R, Scheier és mtsai., 1994) használtuk. A

kérdőívek minden nemzet esetében saját anyanyelven kerültek felvételre.

Kérdésfeltevésünk arra vonatkozott, hogy vajon a négy nemzet tekintetében milyen

sajátosságokat, hasonlóságokat és különbségeket tárhatunk fel a mért változók mentén. Az

előzetes kutatások alapján azt feltételeztük, hogy a jóllét, a boldogság és pszichológiai

erőforrások vonatkozásában is szignifikáns eltéréseket fogunk találni a négy nemzet között.

Eredményeink szerint a magyarok az ausztrál munkavállalókkal mutatnak a legnagyobb

hasonlóságot, míg Japán mutatja minden változó mentén a legmarkánsabb és a legnagyobb

eltérést a három másik nemzettel összehasonlítva.

Eredményeink felhívják a figyelmet arra, hogy a jóllét és a boldogság fogalom nem tekinthető

egységesnek, mivel más a jelentéstartalma a nyugati és a keleti kultúrákban. A boldogság

fogalmát jelentősen befolyásolja, hogy hol él az adott személy (Gardiner és mtsai., 2020) .

Feltételezésünk szerint az alkalmazott módszertani megközelítéssel is magyarázható, hogy a

japán minta ilyen jellegű és mértékű eltérést mutatott a többi nemzethez képest. A jövőre

nézve tanulságos és érdekes lenne a vizsgálatot megismételni úgy, hogy a japán, és esetleg a

kínai minta esetében másfajta boldogság kérdőívet használunk, mint Magyarországon és

Ausztráliában.

szerző

  • Bornemisza Ida
    Pszichológia mesterszak MA
    mesterképzés (MA/MSc), nappali

konzulens

  • Dr. Kun Ágota
    egyetemi adjunktus, Ergonómia és Pszichológia Tanszék