Regisztráció és bejelentkezés

Zero2Hero - az alternatív felzárkóztatás

A Műegyetemre felvételt nyert hallgatók matematikai képességei, előismeretei igen eltérőek, sokan közülük komoly hiányosságokkal küzdenek. A középiskolában megszerezett tudást tekintve vegyes összetételű csoportok, ezen belül is a hiányzó alapok, jelentősen megnehezítik az egyetemi matematikaoktatást, számos problémát felvetve mind hallgatói, mind oktatói oldalról. Ily módon a hátrányokkal induló elsőéves esetét tekintve egy effajta lemaradás többet jelenet az adott tantárgy nehezebb teljesítésénél, amin azt értjük, hogy adott ismeretanyag elsajátításához arányaiban több idő szükséges, mint a tantárgy ajánlott bemeneti szintjét jelentő tudással rendelkező évfolyamtársának. Ez a többletidő-ráfordítás ugyanakkor a többi szakmai ismeret megszerzését is nehezíti, gátolja. Kérdéses, hogy amennyiben a hallgató egyáltalán sikerrel veszi a kezdeti akadályokat és teljesíti a tantárgyat, úgy ilyen tudással milyen mértékben sajátítja majd el az új ismeretanyagot, valamint mennyire lesz képes a mélyebb összefüggések átlátására, a megszerzett tudást alkalmazásokban hasznosítani. Ebből adódóan a félévek során egymásra épülő, matematikai alapokat feltételező tárgyaknál ez egy halmozódó lemaradást eredményezhet, mely jelentősen kihat a hallgató tanulmányaira és szakmai fejlődésére. Amennyiben a szerencsésebb esetet szemléljük, s a vizsgált hallgatónk megfelelő tudással rendelkezett tanulmányai kezdetén, akkor is a csoport vegyes összetétele korlátozza az átadható ismeretanyagot, megfosztva a tehetségesebbeket vagy egyszerűen jobb alapokkal rendelkezőket egy magasabb szintű tudás megszerzésétől. Mindezt a helyzetet súlyosbítja, hogy a felsőoktatás jelenlegi keretei között kevésbé van mód differenciált oktatásra. Ezek a problémák a BME valamennyi karát érintik, így a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon folytatott számos képzésre is kihatnak.

A fentiekből egyenesen következik, hogy a matematikaoktatás, valamint erre építő tárgyak tanítása során mindkét oldal érdekelt a hallgatók felzárkóztatásában. Csak a stabil alapok birtokában érhetünk el tényleges sikert. Ugyanakkor a középiskolai oktatás hiányosságait pótolni jelentős kihívás, ennek első lépése a tudásszint felmérése. Ezt a célt szolgálja a nulladik matematika zárthelyi, mely után a tényleges felzárkóztatásra sor kerülhet. Mindez újabb gondot vet fel, hisz leszűkíthetjük a célzott felkészítő tananyagot a későbbi ismeretek szempontjából fontosabb részekre, de az egyes hallgatók igényei nagy eltéréseket mutatnak, más-más témakörökből van szükségük segítségre, így hagyományos módszerekkel, tanórai keretek között nehezen kivitelezhető egy eredményes szintrehozás. További problémát jelent a céltárgyakkal párhuzamosan folyó oktatás, mely a hallgatók folyamatosan növekvő terhelése mellett jellegéből adódóan legfeljebb a félév végére érheti el a kívánt hatást, ugyanakkor addigra a hallgató már nagy valószínűséggel elszenvedte a korábbi hiányos ismereteiből eredő hátrányokat. Láthatóan szükség van új, alternatív módszerek bevezetésére. Egy lehetséges megoldás a Zero2Hero.

A hangzatos név egy nyárvégi matematika felkészítőt takar, melyet a BME GTK 2016-ban felvett hallgatói számára hirdettünk meg, s melynek célja a fent említett problémák hatékony megoldása volt. Ezen kurzus módszereit és tapasztalatait dolgozom fel TDK munkámban.

szerző

  • Bakonyvári Dávid
    Gépészeti modellezés mesterképzési szak
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Szilágyi Brigitta
    egyetemi docens, Geometria Tanszék