Regisztráció és bejelentkezés

Comenius napjainkban is érvényes pedagógiai elvei a szakoktatásban

A tudományos diákköri dolgozatom célja rámutatni arra, hogy természettudományos alapokhoz (matematikához, fizikához) hasonlóan a pedagógia is rendelkezik több évszázados alapelvekkel, amelyek kiérlelt tartalmat közvetítenek. Az oktatásban, a tanítási-nevelési gyakorlatban minden probléma esetén érdemes a nagy tanítók, tudósok munkáihoz visszanyúlni, abból meríteni.

Johannes Amos Comenius már a XVII. században megfogalmazza a szemléletesség, rendszeresség, fokozatosság, tudatosság didaktikai alapelveket, melyek a pedagógus számára ma is elengedhetetlenül fontos irányelvek. Comenius szenzualista pedagógiájának középpontjában a szemléletesség áll, tehát annak felismertetése és kinyilvánítása, hogy ismereteink forrása az érzékszerveink által szerzett tapasztalat lehet. Több forrást alkalmazó szemléltetés célja az, hogy a tanuló felismerje a dolgok közötti kapcsolatokat, megértse és alkalmazza a tanult és megértett összefüggéseket.

Ötödik éve tanítok az Inczédy György Szakiskolában Nyíregyházán, elsősorban ács szakmunkás tanulókat elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében. Véleményem szerint a szakmai oktatás végső célja, hogy a diákok képesek legyenek a szakmában előforduló munkafolyamatok önálló megtervezésére és elvégzésére.

Dolgozatomban bemutatom, hogy munkám során az ácsműhelyben és a tanteremben milyen módon szemléltetem a munkafolyamatokat, ismertetem meg a tanulókkal az eszközöket, mutatom meg számukra a helyes szakmai fogásokat. A makettet, mint kiváló szemléltető eszközt használom, mellyel egyszerűen lehet bemutatni a fakötéseket, a tetőszerkezet elemeit, összeépítésük módját. A módszer kiválóan alkalmas az elméletben tanultak rendszerezésére, osztályozására, feltárhatók a gyakorlati alkalmazás lehetőségi.

Dolgozatom végén rámutatok arra, hogy a Comenius által megfogalmazott didaktikai elvek ma is érvényesülhetnek a szakképzésben.

A szakképzés mai átalakulási folyamatában tanártársaim számára komoly feladatot jelent megtalálni a helyes tájékozódási pontokat, a követendő pedagógiai elveket és irányokat, ezért dolgozatom egyik célja a kollégák segítése, támogatása módszertani fejlődésükben, illetve pedagógiai munkájuk során.

szerző

  • Csákné Markó Katalin
    mérnöktanár
    osztatlan képzés

konzulens

  • Dr. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona
    , Műszaki Pedagógia Tanszék

helyezés

Jutalom