Regisztráció és bejelentkezés

Az idő, mint urbánus dimenzió

A XX. század elméleti áttörésén, a relativitáselméleten túl a technológiai fejlődés, a száguldó közlekedés, a telekommunikációs eszközök és a média térnyerése mind alapjaiban változtatta meg a tér és az idő ember által érzékelhető kapcsolatát. Ez utóbbi képlékennyé vált, s ha nem is függetlenedtek, egymáshoz való viszonyuk túlhaladt a korábbi lineáris egyértelműségen. A város a tér (építészet) kvantitatív és az idő kvalitatív léptékváltásából létrejövő entitás, s míg az építészetben az előbbi számos elemzésnek, kategorizálásnak, tanulmánynak szolgáltat – kétségtelenül izgalmas – alapot, az időről viszonylag kevés szó esik, pedig a fenti gondolat alapján ugyanúgy esszenciális összetevője a városnak.

Cságoly Ferenc a kortárs építészethez hét fő karaktert társít (2003.) a feltételezett korszellem bevonásával, követve a gideoni gondolatot (1943.), miszerint az építészetet a társadalmi eszmék és a kultúra domináns áramlatai formálják. E jellemzőket téri szempontból kiindulásnak tekintve mindegyikhez hozzárendelhető egy-egy időhorizont, melyekben napjaink (2023.) összetett időtapasztalásai tükröződnek. Az analóg módon való összekapcsolás során a tudományos értelemben vett, fizikai meghatározástól kezdve a filozófiai fogalmakon keresztül a kollektív, társadalmi időig és a jelen megélésének szubjektivitásáig számos nézőpont előkerül.

A párba állított dimenziók végül megfigyelt városépítészeti helyzetekben realizálódnak.

A tér-idő reláció feltárása számos kortárs városi szituációt új jelentésréteggel gazdagít, s további értelmezési lehetőséget kínál az alapvetően is interdiszciplináris kontextusba helyezett urbánus jelenségeknek.

Irodalomjegyzék:

Cságoly, F. (2003) "Korszellem és építészet", Építés és építészettudomány, 46 (3–4), pp. 243–252

Safranski, R. (2017) "Idő", Typotex Kiadó

De Solá-Morales (1987) "Gyenge építészet", in: Kerékgyártó, B. (ed.) A mérhető és a mérhetetlen, Typotex Kiadó, pp. 310-318

Meggyesi, T. (2009) "Városépítészeti alaktan", TERC Kft.

Balogh, B. (2009) "A szellem és az idő, Identitás, cselekvés és temporalitás Hegelnél A szellem fenomenológiájában", L'Harmattan Kiadó

csatolmány

szerző

  • Mohay Klára
    Urbanista-építészmérnök MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Benkő Melinda
    habilitált egyetemi docens, Urbanisztika Tanszék