Regisztráció és bejelentkezés

Görgetett hordalékhozam-becslő összefüggések összehasonlító vizsgálata és tesztelése hazai folyókra

Egy vízfolyás mérnöki szempontú jellemzéséhez a hidrológiai-hidraulikai viszonyok mellett a vízfolyás hordalékszállítását is ismernünk kell, hiszen bármilyen beavatkozást is teszünk a vízfolyás életébe, az a morfodinamikai folyamatokra is kihat. A hazai kutatásoknak azonban csak kis része irányul ezen rendkívül összetett tudományterület felé. A TDK dolgozat célja, hogy a rendelkezésre álló hazai és külföldi irodalmak alapján összegyűjtse, s átfogó képet alkosson a jelenleg rendelkezésre álló görgetett hordaléktranszportot becslő összefüggésekről – a kezdetektől egészen a legfrissebb (a tudomány fejlődésével egyre pontosabbá váló) képletekig. Az összefüggések megismerése után a különböző empirikus/fél-empirikus hordalékmodelleket egymással összevetve, kiválasztom a hazai viszonyokra, azon belül is elsősorban a Dunára leginkább alkalmazható összefüggést, mellyel remélhetőleg a továbbiakban egyszerűbbé válik a folyók hordalékszállításának nagyléptékű (mind térben mind időben) vizsgálata.

A szakirodalmi áttekintés során bemutatom a hordalékmozgásra vonatkozó legfontosabb elméleti ismereteket, s a mintegy fél évszázad alatt felállított legfontosabb összefüggéseket. Az irodalomkutatás során összegyűjtött különféle összefüggéseket Visual Basic környezetben implementálom, az összehasonlító elemzést és az ajánlást egy általános téglalapszelvényre, de a Duna hidrológiai viszonyainak és szemösszetételének megfelelően, s az irodalmi háttérkutatást felhasználva hajtom végre. Ezzel együtt egy kiragadott képleten keresztül végrehajtok az összefüggésben szereplő jellemzőkre egy paraméter-érzékenységvizsgálatot, rámutatva többek között arra, hogy az egyes jellemzők (például esés- vagy érdességi viszonyok, mederösszetétel – melyek a Duna alsó és felső szakaszán jelentősen eltérőek) megváltozásának hatására lényegesen eltérő eredményt kaphatunk.

Az összefüggések összehasonlítása mellett egy hidrodinamikai modell használatával is megvizsgálom, hogy az áramlások egyik legegyszerűbb, egydimenziós leírási módja és az ahhoz kapcsolt hordaléktranszport modell alkalmas lehet-e nagy tér- és időléptékű morfodinamikai folyamatok leírására. Ehhez a vizsgálathoz a Duna Felső-magyarországi szakaszát építem be a modellbe, majd annak segítségével célirányos modelltesztelést hajtok végre. Az eredmények értékeléséhez a közelmúltban végrehajtott, a Duna mederváltozásait elemző tanulmány adataira támaszkodom.

szerző

 • Pomázi Flóra
  építőmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Baranya Sándor
  egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
 • Dr. Török Gergely Tihamér
  tudományos munkatárs, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett