Regisztráció és bejelentkezés

Előregyártott, előfeszített vasbeton gerenda numerikus és kísérleti vizsgálata

Dolgozatom témája egy olyan végeselemes eljárás összeállítása, mely segítségével nagy pontossággal modellezhető egy előregyártott, feszített vasbeton gerenda pontos viselkedése.

Feszített vasbeton tartók, gerendák alkalmazásának elsődleges célja a repedéstágasság, illetve a lehajlás mértékének csökkentése, ezáltal nagyobb fesztávok áthidalhatóságának biztosítása, vagy azonos fesztávon lágyvasalású gerendához képest kisebb szerkezeti magasság elérése. Az említett szempontok közül mind a lehajlás, mind a repedéstágasság pontos numerikus vizsgálatához nemlineáris analízis szükséges. Emellett kiemelendő, hogy a feszítés alapvetően nem külső erő, hanem egy mesterségesen kialakított, ún. sajátfeszültségi állapot.

Ezen követelmények ismeretében belátható, hogy általános végeselemes szoftverek és eljárások esetében egy feszített vasbeton gerenda pontos viselkedése csak körülményesen, bizonyos megkötésekkel, közelítésekkel vizsgálható.

TDK dolgozatomban egy rövid tanulmány keretében bemutatom a feszítés alapelvét, a feszített tartók alkalmazásának lehetőségeit és előnyeit, a méretezés és analízis fő kérdéseit, valamint a feszítőpászma-beton kapcsolatának modellezési lehetőségeit. A dolgozat fő célja egy adott előregyártott, előfeszített vasbeton gerenda vizsgálatán keresztül olyan végeselemes modell készítése, mely segítségével a gerenda viselkedése pontosan lekövethető.

Ehhez egy speciális, kifejezetten vasbeton szerkezetek nemlineáris vizsgálatára fejlesztett végeselem szoftver kerül alkalmazásra, mely figyelembe tudja venni a pontos anyagmodellt, a feszítést, a szerkezet egyes pontjaiban ébredő feszültségeket, valamint a pászmák és a beton közti tapadás tökéletlenségét. A feladat ezen paraméterek valósághoz legjobban hű értékeinek megtalálása, felvétele, hogy a későbbiekben a megfelelő bemenő adatok ismeretében akár tetszőleges keresztmetszetű feszített vasbeton tartó is nagy pontossággal modellezhető, vizsgálható, méretezhető legyen.

Végül a modellezett eredmények helyessége, megfelelősége különböző szakirodalmi és egyetemi (BME) laborkísérletek eredményeinek segítségével kerül igazolásra, összehasonlítva és értékelve a valós és számított értékeket.

szerző

 • Téglás Csaba
  Szerkezet-építőmérnök mesterszak (MSc)
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Haris István
  egyetemi docens, Hidak és Szerkezetek Tanszék
 • Roszevák Zsolt
  tudományos segédmunkatárs, Hidak és Szerkezetek Tanszék